Tidligere kursdeltaker i modum bad? Du kan logge inn ved å klikke her!

Par-sjekk opplæringskurs - WEBINAR

30
okt


 

 

Bli sertifisert til å holde Par-sjekk
– et konsept som gir hjelp til å identifisere styrker og utfordringer hos par


Ved å delta på dette kurset får du opplæring i og sertifisering til å avholde Par-sjekk. Du kan dermed tilby par et standardisert konsept på kun to samtaler, som ifølge nyere forskning har god effekt på partilfredsheten. Du får tilgang til en digital plattform der du kan sende ut spørreskjema til deltakerne. Når skjemaene har blitt besvart, genereres det én feedbackrapport til paret og en veilederrapport til deg som veileder.


Opplæringskurset utruster deg til å identifisere folks samspillsproblemer mer presist og til konkret å kunne hjelpe dem videre. Par-sjekk-konseptet kan også brukes som et grundig kartleggings- og vurderingsverktøy i parterapi. Par-sjekk er egnet uavhengig av parterapeutisk tilnærming – den gir informasjon som er relevant å innhente i alle former for parterapi.

Kursets innhold:

 • Innføring i nyere forskning på parforhold og -samspill
 • Innføring i de forskjellige spørreskjemaene og rapportene som benyttes i Par-sjekk
 • Kronologisk gjennomgang av Par-sjekk. Veksling mellom undervisning, øvinger og samtaler


Du vil motta en omfattende manual til bruk når du skal avholde en Par-sjekk. Den kan også kunne fungere som en ressursbok til inspirasjon og hjelp i annet terapeutisk arbeide med par. Manualen er oversatt til norsk. Her kan du lese et lite utdrag fra den danske manualen

_________________________________________________________________________________________________________________


Målgruppe/krav til kvalifikasjoner:

Opplæringskurs i Par-sjekk er for fagpersoner med minimum tre års høgskole- eller universitetsutdanning der formell relasjonskompetanse er en integrert del av studiets innhold, som f.eks. innen helse- og sosialfag, psykologi, pedagogikk eller teologi.

Kursleder er Mattias Stølen Due, psykolog og direktør ved Center for Familieudvikling


Sertifisering:

 • Center for Familieutvikling er innehaver av rettighetene til Par-sjekk. Modum Bad har rettighetene til Par-sjekk i Norge. Ved å delta på Opplæringskurs i Par-sjekk ved Modum Bad, får du rett til å avholde Par-sjekk i Norge.
 • Sertifiseringen inkluderer en norsk utgave av Par-sjekk-manualen og adgang som profesjonell bruker til Par-sjekks IT-portal.
 • Når et par henvender seg for å få en Par-sjekk eller komme i parterapi, kan du som Par-sjekkveileder sende ut spørreskjemaer, innkalle til samtale og hente ut en unik og personlig feedbackrapport til paret og en veileder-rapport til eget bruk – alt sammen via IT-portalen.
 • Sertifiseringen dekker første års lisens til et ubegrenset antall rapporter. Ønsker man fortsatt å være bruker av IT-portalen betaler man et årlig abonnementsgebyr på 1.995,- DKK til Center for Familieudvikling, som dekker support, vedlikehold og utvikling av portalen.
 • Par-sjekk er varemerkebeskyttet. Man kan derfor ikke foreta en Par-sjekk i Norge eller benytte dette navnet, hvis ikke man er utdannet og sertifisert Par-sjekkveileder ved Modum Bad.
 • Som sertifisert er du forpliktet til å følge manualen og de tilhørende prosedyrene når du tilbyr Par-sjekk

 

Meritterende:

Kurset er godkjent av

 • Norsk psykologforening som 13 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Den norske legeforening som meritterende med 12 timer som valgfritt kurs til videre- og etterutdanningen innen allmennmedisin
 • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere,  sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 13  timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for

 

Flere påmeldte fra samme arbeidssted:

Ved fem eller flere påmeldte fra samme virksomhet, gir vi 10% rabatt. Rabatt forutsetter samme fakturaadresse. Oppgi dette i kommentarfeltet.

 

Avbestilling:

Frist for avbestilling er 9. oktober 2024 og må skje skriftlig. Påmeldingen er bindende og kursavgiften refunderes ikke ved en avmelding senere enn nevnte dato, uansett årsak (som sykemelding, ikke innvilget permisjon mm). Ved manglende deltakelse blir ikke kursavgiften refundert.

 

Mer om Par-sjekk:

Det er Center for Familieudvikling i København som i samarbeid med forskere fra Aarhus Universitet har utviklet Par-sjekk. Par-sjekk er et tilbud til par som ønsker å styrke parforholdet og forebygge vanskeligheter. Både dansk og internasjonal forskning har vist at Par-sjekk har positiv effekt på tilfredshet og intimitet i parforholdet.

Par-sjekk er utviklet med inspirasjon fra det amerikanske konseptet «The Marriage Checkup», utarbeidet av professor James Cordova fra Clark University. I 2014 kom en studie som viste at The Marriage Checkup hadde positive effekter på en lang rekke områder som berører trivselen i et parforhold, bl.a. opplevelsen av intimitet, tilfredshet og gjensidighet. Denne studien er den så langt beste dokumentasjonen av verdien i å få en årlig parforholdssjekk. Professor Cordovas funn understreker også at regelmessig «ettersyn» gavner både par som har det godt sammen og par som opplever høyt konfliktnivå eller usikkerhet på om de skal avslutte forholdet sitt.

Med utgangspunkt i dette gjennomførte Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling i 2013 –2016 en utprøving av effekten av Par-sjekk tilpasset betingelsene i en alminnelig dansk psykologpraksis. Målgruppen for forsøket var par med barn under 18 år, der foreldrene rapporterte om alt fra «få» til «alvorlige» vanskeligheter i sitt parforhold. Parene gjennomgikk to Par-sjekk med et års mellomrom. Forskningsprosjektet ble støttet av Ole Kirks Fond.

Etter første runde med Par-sjekk viste det seg en signifikant positiv effekt på tre av fire mål for kvalitet i parforholdet, når Par-sjekkgruppen ble sammenlignet med kontrollgruppen. I løpet av året dalte effekten, men steg så igjen forut for den andre Par-sjekk’en. Effekten endte med å være signifikant på alle mål – f.eks. tilfredshet med forholdet, intimitet og oppmerksomhet – etter andre runde med Par-sjekk. Resultatene er offentliggjort i det amerikanske vitenskapelige tidsskriftet Journal of Consulting and Clinical Psychology.

 

Kursinfo
Sted:
Avholdes som webinar
Dato:
Fra:30.10.2024 kl.09:00
Til:31.10.2024 kl.15:00
Kurstittel:
Par-sjekk opplæringskurs - WEBINAR
Kursavgift:
10900,00
Påmeldingsfrist:
09.10.2024
Kontakt:
Modum Bads kurs- og kompetansesenter
kurs@modum-bad.no
32749400